Thermochron DS1921G เป็นอุปกรณ์ในการตรวจ และบันทึกอุณหภูมิพร้อมทั้งเวลา โดยบรรจุภายในตัวถังสเตนเลส มีลักษณะคล้ายถ่านเม็ดกระดุม โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5 มม. และหนา 6.0 มม. สามารถใช้ได้ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

iButton สามารถป้องกันน้ำมัน ไขมันสัตว์ ฝุ่นและสามารถแช่ไว้ในน้ำได้ที่ความลึก 1 เมตร นานถึง 1 เดือน
โดยที่สามารถตั้งช่วงเวลาในการบันทึกค่า (1-255 นาที) และจะบันทึกเองโดยอัตโนมัติเข้าสู่หน่วยความจำภายใน iButton

ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ
คือ มีนาฬิกา การแสดงข้อมูลในแบบ ฮีสโตแกรม และสามารถบันทึกค่าได้สูงถึง 2048 ค่า
ช่วงอุณหภูมิในการบันทึก : -20°C to +85°C โดยมีหน่วยทศนิยมเพิ่มขึ้นที่ 0.5°C
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 มม. และหนา 6.0 มม.
- สามารถตั้งช่วงเวลาในการบันทึกได้ตั้งแต่ 1-255 นาที
- หน่วยความจำสามารถเก็บได้ 2048 ครั้ง/วัน/การอ่านอุณหภูมิ
- มีฟังก์ชั่นในการบันทึกทับค่าเก่า
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนต่ำสุด-สูงสุดได้
- สามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาในการเริ่มต้นบันทึกได้ (ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 46 วัน)
- มีหมายเลขประจำเครื่องไม่ซ้ำกัน
- สามารถรับแรงกดทับได้ดี
- มีการจัดเก็บแบบฮีสโตแกรมได้
- มีอายุการใช้งานสูงสุด 10ปี

DOWNLOAD PDF1

DOWNLOAD PDF2

 


 
www.neotrade-enterprise.com: สินค้าวัดอุณห๓มิห้องเย็น อุปกรณ์วัดอุณภูมิ ทั้งในและนอก วัดอุณภูมิในสัตว์